POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

 

 

Zasady rekrutacji do gimnazjum - wyciąg ze statutu gimnazjum

1.      Gimnazjum zapewnia realizację obowiązku szkolnego uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową    i zamieszkują na terenie obwodu gimnazjum, ustalonego przez organ prowadzący gimnazjum.

2.      W przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, może przyjąć absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza jego obwodem na podstawie pisemnej prośby rodziców /opiekunów prawnych/.

3.      W razie większej liczby kandydatów spoza obwodu niż wolnych miejsc listę przyjętych ustala się na podstawie następujących kryteriów:

1)      wysokość średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

2)       wynik sprawdzianu po ukończeniu szkoły podstawowej,

3)      ocena zachowania i osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

4.      Powyższe kryteria podaje kandydatom dyrektor gimnazjum w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

5.       W przypadku uczniów z wadami i przy trwałym kalectwie, po uzyskaniu opinii lekarza
i poradni psychologiczno-pedagogicznej, mogą być oni objęci nauczaniem indywidualnym.